Tuesday, June 3, 2014

Hay chỉ còn lại đây những hư hao ?

Mang về ấp ủ trong tim. Để Mây còn nương theo đó … mà bay. Lời thơ em viết trong chiều lặng. Mẹ ơi, năm lại sắp hết nữa rồi \"TACCYK7086PYXYSF9904\"

No comments:

Post a Comment